Item Infomation


Title: Quản lí hoạt động dạy môn Toán ở các trường trung học cơ sở tỉnh Chăm-Pa-Sắc, nước Lào: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Quản lí giáo dục
Authors: Duangkhanxai Bouakhai
Advisor: TS. Huỳnh Lâm Anh Chương
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22249
Appears in Collections:QUẢN LÝ GIÁO DỤC
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DUANGKHANSAI BOUAKHAI - QUAN LI HOAT DONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.