Request a document copy: Nghiên cứu ảnh hưởng của Silicate kali (K2SiO3) đến độ chua, hàm lượng sắt và nhôm di động trong đất phèn trồng bưởi da xanh (Citrus maxima (Burm.) Merr.) tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ sinh học chuyên ngành Sinh thái học

Vui lòng liên hệ Thư viện.