Request a document copy: Tổng hợp vật liệu nano perovskite HoFeO3 bằng phương pháp sol-gel và nghiên cứu tính chất quang từ của chúng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành Hóa vô cơ

Vui lòng liên hệ Thư viện.