Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông: Hội thảo khoa học
Authors: ThS. Mai Mỹ Hạnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Advisor: ThS. NCS. Bùi Hồng Quân
Issue Date: 2014
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/19259
Appears in Collections:KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

160

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • THUC TRANG VA GIAI PHAP NGAN CHAN_Compressed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 22,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.