Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đối với ngôn ngữ viết tiếng Việt (Qua khảo sát bài làm văn của học sinh trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh): Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Ngôn ngữ học
Authors: Nguyễn Đỗ Tiểu Long Nữ
Advisor: TS. Trần Hoàng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17377
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN DO TIEU LONG NU - ANH HUONG CUA NGON NGU NOI DOI VOI NGON NGU VIET.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.