Item Infomation


Title: Chính quyền Đại Việt và quá trình xác lập chủ quyền lãnh thổ phía Nam (thế kỷ XI - XVIII): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Trịnh Ngọc Thiện
Advisor: TS. Trần Thị Thanh Thanh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường ÐHSP Tp.HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17254
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.