Thư viện Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84) - (28) 35260834 - 35261043

Website : https://lib.hcmue.edu.vn

Email : thuvien@hcmue.edu.vn